Cập nhật: 07:59:10 25/08/2020

TẢI VĂN BẢN

     

                                            

 

                          

UBND THÀNH PHỐ HỘI AN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

TRỰC TUYẾN

 

 
   

Số:   2378  /TL-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Hội An, ngày   25    tháng 8  năm 2020

 

 THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020

 

 
   

Thực hiện Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND thành phố Hội An về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020; căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hội An, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ thành phần trong Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi); đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn thành phố Hội An.

II. NỘI DUNG THI.

Tập trung vào những lĩnh vực như: Giao thông đường bộ; trẻ em; phòng, chống ma túy; hôn nhân và gia đình; giáo dục và các văn bản của Tỉnh cũng như của Thành phố liên quan đến đời sống của người dân.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Hội An tại website: http://www.hoian.gov.vn  vào mục THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN hoặc vào địa chỉ http://hoian.thiphapluattructuyen.net. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức thi, cách tính điểm

- Mỗi đợt thi có 15 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ, thời gian trả lời là 20 phút. Để trả lời câu hỏi thí sinh nhấp chuột vào từng đáp án và phải trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra, sau đó bấm "hoàn tất".

- Người dự thi phải trả lời 15 câu hỏi chính với hình thức trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan theo mục II thể lệ này.

- Tại câu hỏi phụ, người dự thi phải dự đoán số người tham gia cuộc thi.

- Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi.

- Mỗi đợt, người dự thi được phép thi tối đa 02 lần.

- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành người dự thi sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài dự thi của mình.

- Người đạt giải là người trả lời câu hỏi chính đúng nhiều nhất, dự đoán số người dự thi chính xác nhất (hoặc gần chính xác nhất) và có thời gian trả lời nhanh nhất.

IV. THỜI GIAN THI

1. Đợt 1: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020
2.  Đợt  2: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020

Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện của UBND thành phố Hội An http://www.hoian.gov.vn và địa chỉ http://hoian.thiphapluattructuyen.net.

V. GIẢI THƯỞNG:

- Đối với tập thể: Mỗi đợt thi gồm 01 giải Nhất là 1.000.000đ, dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng người tham dự nhiều nhất và kết quả thi đạt chất lượng cao.

- Đối với cá nhân: Mỗi đợt thi gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích.

+ Giải Nhất, mỗi giải 1.000.000đ;

+ Giải Nhì, mỗi giải 700.000đ;

+ Giải Ba, mỗi giải 500.000đ;

+ Giải Khuyến khích, mỗi giải 300.000đ

Tổ chức, cá nhân đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC: Phòng Tư pháp thành phố Hội An, 02 đường Thái Phiên, thành phố Hội An.  Điện thoại: 0235.3861501.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020. Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, thay đổi, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website http://www.hoian.gov.vn. và địa chỉ http://hoian.thiphapluattructuyen.net.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và phát động cho các đối tượng tham gia để cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp ;

- Thành viên HĐPHPBGDPL TP;

- Các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể TP;

- UBND xã, phường;

- Lưu.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

(ĐÃ KÝ)

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lanh