Cập nhật: 11:10:36 13/08/2020

TẢI VĂN BẢN

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HỘI AN

 

 
   

Số: 2515/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Hội An, ngày   13  tháng 8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký

cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020

trên địa bàn thành phố Hội An

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND thành phố Hội An về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp thành phố Hội An tại Tờ trình số 09/TTr-TP ngày 05/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hội An, gồm các ông, bà có tên sau đây:

I. Ban tổ chức:

1. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP – Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Phụ, Trưởng phòng Tư pháp TP – Phó Trưởng ban trực;

3. Ông Tống Quốc Hưng, Phó Trưởng phòng VH-TT TP– Phó Trưởng ban;

4. Ông Lê Viết Thắng, Phó Trưởng phòng Tư pháp TP – thành viên;

5. Ông Lê Công Đông, Chuyên viên phòng VH-TT TP– thành viên;

6. Bà Lê Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Tư pháp TP– thành viên;

II. Tổ thư ký:

1. Ông Lê Văn Phúc, Chuyên viên phòng Tư pháp TP – Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Văn Hùng, Chuyên viên phòng Tư pháp TP– Thành viên;

3. Bà Huỳnh Thị Kim Yến, Chuyên viên phòng Tư pháp TP– Thành viên;

4. Ông Bùi Thanh Tuấn, Chuyên viên phòng Tư pháp TP – Thành viên;

Điều 2.

1. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm:

- Xây dựng Thể lệ và có trách nhiệm tổ chức triển khai tất cả các hoạt động liên quan đến cuộc thi theo Kế hoạch.

- Xây dựng phần mềm cuộc thi và biên soạn nội dung đề thi.

2. Tổ Thư ký cuộc thi có trách nhiệm: Tham mưu giúp Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức và những nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phân công.

3. Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi đặt tại phòng Tư pháp thành phố Hội An.

Trưởng Ban Tổ chức sử dụng con dấu của UBND thành phố Hội An trong chỉ đạo, điều hành cuộc thi; Phó Trưởng ban trực sử dụng con dấu của phòng Tư pháp thành phố khi được ủy quyền ký các văn bản liên quan của Ban Tổ chức cuộc thi.

4. Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi kết thúc cuộc thi.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND thành phố Hội An Về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hội An;

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng phòng VH-TT thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan của thanh phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Văn Sơn