Cập nhật: 20:30:30 03/08/2020

TẢI VĂN BẢN

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HỘI AN

 

 
   

Số:   1120 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Hội An, ngày  23   tháng 4  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020

 

 
 

 

          Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố; UBND thành phố Hội An ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú để thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tạo thêm kênh thông tin để mọi người dân tiếp cận với các chính sách pháp luật, từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

- Nội dung câu hỏi thi phải thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đảm bảo phổ biến các quy định của pháp luật, đặc biệt là các văn bản luật mới sâu rộng đến cán bộ và nhân dân.

- Ban Tổ chức cuộc thi, các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND xã, phường, trường học cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

                    1. Đối tượng

           Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn thành phố Hội An.

2. Thời gian

a) Thời gian tổ chức:

Dự kiến tổ chức ít nhất 02 đợt.        

- Đợt 1: Từ ngày 01/5/2020 đến 31/7/2020.

- Đợt 2: Từ ngày 01/9/2020 đến 30/11/2020.

b) Thời gian tổng kết:

Dự kiến vào tháng 12/2020.

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI THƯỞNG

          1. Nội dung

Tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như:  Phòng, chống tác hại của rượu, bia; pháp luật về lao động; đất đai; khiếu nại; tố cáo; giao thông đường bộ; phòng, chống ma tuý; phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý vi phạm hành chính; trẻ em; bình đẳng giới…và các văn bản của Tỉnh cũng như của Thành phố liên quan mật thiết đến đời sống của người dân.

2. Hình thức thi và cách thức tham gia

a) Hình thức thi

 Cuộc thi được tổ chức trên website của UBND thành phố, tại địa chỉ: http://hoian.gov.vn theo hình thức thi trắc nghiệm.

b) Cách thức tham gia

+ Bước 1: Thí sinh truy cập vào trang website  http://hoian.gov.vn sau đó nhấp chuột vào banner THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU PHÁP LUẬT.

+ Bước 2: Thí sinh nhấp chuột vào chữ “click” để đăng ký tài khoản tham gia cuộc thi. Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, sau đó nhấp chuột vào nút “đăng ký” thì sẽ hiện ra thông báo “bạn đã đăng nhập thành công”.

+ Bước 3: Đăng nhập hệ thống để tham gia cuộc thi. Thí sinh chọn “Danh mục đề thi” để tham gia (có thể tham gia ở tất cả các danh mục đề thi). Thời gian trả lời là 15 phút. Để trả lời câu hỏi thí sinh nhấp chuột vào từng đáp án và phải trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra, sau đó bấm "hoàn tất".

 3. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng được tính từ trên xuống dưới với thí sinh có nhiều câu trả lời đúng nhất, có dự đoán số người tham gia đúng nhất, thời gian hoàn thành bài sớm nhất. Trường hợp một thí sinh có nhiều bài dự thi thì bài dự thi cuối cùng sẽ được lựa chọn chấm giải.

Giải thưởng cho 02 đợt thi, mỗi đợt bao gồm:

- Đối với tập thể: 01 giải Nhất: 1.000.000đ, dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham dự nhiều lĩnh vực và kết quả thi đạt loại cao.

- Đối với cá nhân: Trên từng lĩnh vực dự thi sẽ trao giải riêng.

+ 02 giải Nhất, mỗi giải 1.000.000đ;

+ 02 giải Nhì, mỗi giải 700.000đ;

+ 02 giải Ba, mỗi giải 500.000đ;

+ 03 giải Khuyến khích, mỗi giải 300.000đ

IV. KINH PHÍ

          Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ kinh phí trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020 của UBND thành phố và kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Tư pháp thành phố:

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức và tổ thư ký cuộc thi; tham mưu Ban tổ chức thể lệ cuộc thi.

- Xây dựng nội dung câu hỏi, theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch và tổ chức tổng kết cuộc thi.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kinh phí đảm bảo cho cuộc thi.

2. Phòng Nội vụ thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

3. Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố xây dựng, triển khai hình thức thi, cách thức tham gia trên cổng thông tin điện tử thành phố.

4. Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh -Truyền hình thành phố phối hợp với phòng Tư pháp thông báo nội dung, hình thức thi, phổ biến thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể đối tượng dự thi được biết và tham gia cuộc thi

          5. Các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND xã, phường, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố thông báo và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 của UBND thành phố Hội An./.

 

Nơi nhận:                                                                                

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp Tỉnh;           

- TT HĐND, UBND thành phố;                             

- Thành viên HĐPH thành phố;

- Các phòng, ban, hội đoàn thể;                           

- UBND xã, phường;   

- Các trường học;                                

- Lưu: VT, TP .           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN