Cập nhật: 10:07:20 27/08/2020

TẢI VĂN BẢN

 

                                        

UBND THÀNH PHỐ HỘI AN

BTC CUỘC THI TÌM HIỂU

PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

          

Số:     2398 /UBND-BTCCT

 

V/v phát động cuộc thi“tìm hiểu pháp luật” trực tuyến năm 2020.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

Hội An, ngày   27  tháng 8  năm 2020

          Kính gửi:

   - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

   - Các trường: Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố;

   - Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND thành phố Hội An về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020. Theo đó UBND thành phố Hội An tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi diễn ra trong 02 đợt:

- Đợt 1: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020;  

- Đợt  2: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020. 

Nội dung thi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như: Giao thông đường bộ; trẻ em; phòng, chống ma túy; hôn nhân và gia đình; giáo dục và các văn bản của Tỉnh cũng như của Thành phố liên quan đến đời sống của người dân.

Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Hiệu trưởng các Trường: Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố tích cực quan tâm phát động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị; đoàn viên thanh niên; học sinh sinh viên thuộc các Trường và nhân dân tại địa phương tham gia dự thi theo thể lệ dự thi tại địa chỉ website: http://www.hoian.gov.vn  vào mục THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN hoặc http://hoian.thiphapluattructuyen.net.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, phối hợp của các cơ quan, đơn vị để cuộc thi đạt được kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT VH-TT&TT-TH TP (triển khai trên thông tin đại đúng)

- Lưu.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH

                Nguyễn Văn Lanh