Cập nhật: 09:25:47 18/08/2020

1. Đợt 1: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020
2.  Đợt  2: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020

Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện của UBND thành phố Hội An http://www.hoian.gov.vn